Convocator

C O N V O C A T O R
   

Consiliul de Administratie al IASICON S.A. Iasi convoaca Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii pentru data de 28.03.2018 ora 14 ,in sala de sedinte din str. B-dul Tudor Vladimirescu nr.45 A,bloc B1, cu urmatoarea ordine de zi :

 1. Prezentarea si aprobarea raportului anual al administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora ;

 2. Prezentarea si aprobarea raportului de audit referitor la situatiile financiare ale societatii pentru 2017 intocmit de catre auditorul financiar S.C.Expert Audit S.A.Iasi ;

 3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare auditate ale societatii pt.anul 2017 ;

 4. Aprobarea acoperirii pierderilor contabile aferente anului 2017 din rezervele constituite pentru dezvoltare si neutilizate  ;

 5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pt. anul 2018 ;

 6. Prezentarea si aprobarea planului de investitii pt. anul 2018 ;

 7. Aprobarea reevaluarii patrimoniului societatii;

 8. Alegerea Consiliului de Administratie al societatii pt. urmatoarea perioada de 4 ani ;

 9. Prezentarea si aprobarea contractelor de mandat ale administratorilor si numirea reprezentantului Adunarii Generale a Actionarilor Iasicon care va semna aceste contracte cu membrii noului Consiliului de Administratie ;

 10. Mandatarea Consiliului de Administratie pt. obtinerea de credite fara limita de valoare pt. anul 2018 si anii urmatori,credite pt. care sa se poata gaja cu orice bun al Iasicon S.A.Iasi sau cu bunuri ale societatilor la care Iasicon S.A.Iasi este actionar ;

 11. Mandatarea Consiliului de Administratie pt. efectuarea oricaror vanzari ori investitii mobiliare sau imobiliare de orice valoare ;

 12. Mandatarea dlui Stoian Ioan pt. semnarea contractelor de vanzare sau cumparare (mobiliare sau imobiliare de orice valoare) la notari publici ;

 13. Diverse.

In cazul neantrunirii cvorumului cerut de lege, Adunarea generala ordinara se convoaca din nou pentru data de 29.03.2018 ora 14 in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Actionari IASICON S.A. Iasi vor putea fi reprezentati la Adunarea generala ordinara pe baza de procura autentificata la notari publici sau vizata de Consiliul de administratie al IASICON S.A. Iasi.


PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Ing. Titel Sinescu

Click pentru PDF


IASICON S.A. 2014